На 15.12.2015 г. между "Министерство на икономиката" на Република България и "РАЯ" ЕООД бе подписан Довор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ" 2014-2020.

Изпълнявайки договора за безвъзмездна финансова помощ "Рая" ЕООД има за основна цел подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на компанията, посредством реализиране на инвестиция в дълготрайни материални активи с фокус разширяване капацитета на производство, а именно машина за довършителни работи след ротационен печат и машина за щанцоване на IML етикети ( етикети за вътрешно вграждане) .

Успешната реализация на договора ще помогне на компанията да разшири асортимента на предлаганите продукти, да подобри качеството на съществуващите продукти, да оптимизира производствените процеси, да увеличи капацитета на компанията за производство на различни видове етикети и да повиши експортния й потенциал. Високотехнологичното оборудване, предвидено за изпълнение на дейностите по проекта, ще доведе до цялостно подобряване на конкурентните предимства на Печатница "РАЯ" в страната и чужбина.

В изпълнение на договора ще бъдат доставено, монтирано и въведено в експлоатация следното оборудване:

- Машина за довършителни работи след ротационен печат - флексо секция, ситопечатна секция, секция за топъл печат и релеф, щанцоваща секция.

- Машина за щанцоване на IML етикети ( етикети за вътрешно вграждане).

„РАЯ“ ЕООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0397-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Проект BG16RFOP002-2.001-0397 има за цел да подобри производствения капацитет и да засили експортния потенциал на предприятие от печатния сектор чрез инвестиция в съвременно високотехнологично оборудване.

В резултат от успешното изпълнение на проекта „РАЯ“ ЕООД очаква да постигне следните резултати: повишаване капацитета на компанията за самозалепващи и несамозалепващи се етикети от висок клас; повишаване качеството на продуктите и оптимизиране на производствените процеси и срокове; придобиване на технологична възможност за щанцоване на IML етикети и производство на висок клас луксозни пълноцветни етикети; разширяване на пазарните позиции.

Проект „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на РАЯ ЕООД“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 1 070 232 лв., от които 636 788,04 лв. европейско и 112 374,36 лв. национално съфинансиране.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект BG16RFOP002-2.001-0397 „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на РАЯ ЕООД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РАЯ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Към началната страница