Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД

На 14.10.2021 г. печатница „Рая“ЕООД финализира изпълнението на дейностите по договор BG16RFOP002­2.040-0373-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, с предмет „Подобряване на производствения капацитет на печатница „РАЯ“ ЕООД“. По проекта бяха закупени, доставен и въведени в експлоатация Машина слитер-1бр., Машина за сгъване и лепене-1бр, Инспекционна машина-1бр, Режеща машина-1бр и Машина за РФИД етикети-1бр.

Изпълнението на проекта се финансира със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е в размер на  781 211,32 лв., от които 546 847.00 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (464 820.73 лв. европейско и 82 027.18 лв. национално съфинансиране) и 234 363,41 лв. собствено съфинансиране.

Проект  BG16RFOP002­2.040-0373-С01 „Подобряване на производствения капацитет на печатница „РАЯ“ ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Рая“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

На 01.12.2020 г. печатница „Рая“ЕООД подписа договор BG16RFOP002­2.040-0373-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, с предметизпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет на печатница „РАЯ“ ЕООД“.

Настоящото проектно предложение е насочено към разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на печатница „Рая“ ЕООД в гр. Стара Загора за производство на етикети, чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на високопроизводителни, автоматизирани машини за довършителни процеси: Машина слитер-1бр., Машина за сгъване и лепене-1бр, Инспекционна машина-1бр, Режеща машина-1бр и Машина за РФИД етикети-1бр. С реализацията на настоящия проект, печатницата ще реши редица технологични проблеми в завършването на етикетната продукция, които представляват тясно място в целия производствен цикъл, производството на етикети ще надхвърли 75,22 млн. бр./ год. Проектът се изпълнява в област „Нови технологии в креативните и рекреативни индустрии“ от Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Изпълнението на проекта ще се финансира със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е в размер на  781 211,32 лв., от които 546 847.00 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (464 820.73 лв. европейско и 82 027.18 лв. национално съфинансиране) и 234 363,41 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта:

Подобряване на производствения капацитет на печатница „Рая“ ЕООД, чрез въвеждане на ново технологично оборудване.

Специфични цели на проекта:

 • Разширяване на производствения капацитет за производство на eтикети, произвеждани от печатница „РАЯ“ ЕООД
 • Подобряване на производствения процес, чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на Машина слитер-1бр., Машина за сгъване и лепене-1бр, Инспекционна машина-1бр, Режеща машина-1бр и Машина за РФИД етикети-1бр.

Очаквани резултати:

 • автоматизиране на сега ръчно осъществяваните процеси по сгъване и лепене, както и по рязане на готовите етикети и полагане на РФИД чип;
 • Разширяване на производствения си капацитет за производство на eтикети, произвеждани от печатницата,
 • Повишаване с 13,56% за продуктова група етикети, като достигне до 75,22 млн бр. годишно

Проект  BG16RFOP002­2.040-0373-С01 „Подобряване на производствения капацитет на печатница „РАЯ“ ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Рая“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО


На 21.08.2019г., в гр. Стара Загора се проведе заключителна работна среща за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0039 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0039-C01 от 23.11.2018 г. между Министерство на икономиката и „Рая“ ЕООД. 

С реализацията на настоящият проект, компанията внедри в производствената си практика иновативен за България значително подобрен производствен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“, чрез придобиване на ролна печатна машина за сух офсет с анилоксов вал – 1 бр.

Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. 

Описание на производствения процес:

Иновативният производствен процес, по своята същност взаимства най-добрите дейности и технологични характеристики на процесите от конвенционален флексо печат, офсетов „сух“ печат (но в случая за първи път ефективно при ролна продукция), „мокър“ офсетов печат и дигитален печат, като по този начин се възползва във висока степен от предимствата им, без да прилага ограниченията им. 

Производството се осъществява посредством ролни печатни машини за офсетов печат и е в следната последователност: 

Зареждане: Ролната офсетова печатна машина се зарежда с медията, върху която ще се печата. Зареждат се и предварително подготвените алуминиеви печатни плаки.

Настройване: Отпечатват се т.нар. макулатури – пробни етикети за настройване на машината, цветовете и качеството на печат. Образуват се отпадъци: 1) 20.01.01 Хартия и картон от макулатурите и 15.01.02 Метални опаковки от използваните УВ мастила и УВ лак за самозалепващите напечатани етикети 2) 03.03.08 Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране и 150102 Пластмасови опаковки от несамозалепващите напечатани етикети и 3) 03.03.08 Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране от несамозалепващите ненапечатани етикети

Отпечатване: След окончателната настройка на машината поръчката се отпечатва на медията, щанцова се и се подава за инспекция и изрязване.

Инпспектиране и изрязване: В зависимост от поръчката ролките с етикети се изрязват /слитват/ на по-малки ролки. Премахва се брака. Навиват се в желаната от клиента посока и се предават за опаковане.

Опаковане: Отпечатаните изделия се опаковат и изпращат на клиента.

Основните му предимства са: 

 1. Намастиляване посредством анилоксов вал. Намастиляване без приложение на воден баланс вода/мастило – не се налага прилагане на повече от необходимото мастило в мастилната секция и респективно отмиването на излишното мастило, чрез водния баланс. Всичко това е благодарение на анилоксовия вал, който дозира равномерно мастилото по цялата печатна площ.
 2. Гарантиране на стабилен регистър в процеса на печат – автоматичен печатен регистър за ролен офсет. 
 3. Страничното водене на хартията. При печатни процеси с централно водене на хартията, колелата прилагани в процеса са от двете страни на хартията, т.е. два пъти повече, което от своя страна води до значително по-ниска скорост на изпълнение на поръчката. 

Технически и технологични характеристики на процеса: 

Основата на иновативния процес е печатната секция с намастиляване посредством анилоксов вал. Същия спомага за равномерното нанасяне на мастилото на цялата печатна площ, което е доста по-трудно при конвенционалната намастиляваща система с растривни валове. Пътя на мастилото от мастилницата до печатната медия е много къс, което прави намастиляването динамично. До медията достига свежо мастило, като се избягва засъхване и натрупване на мастило по валовете. Немаловажно е, че благодарение на анилоксовия вал се избягва субективния човешки фактор по отношение на количеството и равномерността на мастиления слой. Повторяемостта на поръчките е гарантирана.

Един от основните иновативни аспекти на процеса за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“, е уникалната възможност за прилагане на подпроцеса за автоматичен печатен регистър в ролен печат. Докато всички конвенционални печатни процеси върху ролна медия прилагат ръчно настройване на печатния регистър (настройка на печатните секции, за коректното попадане на всеки от CMYK цветовете на всяка от печатните секции на коректното място върху медията) в началото на печатния процес, то предложения иновативен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“ въвежда за първи път в България автоматичен печатен регистър за ролен сух офсетов печат на етикети. 

Сред основните иновативни подходи в предлагания иновативен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“ е и възможността за странично водене на хартията. Така описаното всъщност е пряко свързано с придвижването на медията (независимо какъв е типа на използваната самозалепваща ролна хартия за печат) в използваната печатна машина. Предлаганият за внедряване с настоящия проект иновативен процес, предвижда странично водене на единия ръб на хартията, при което той се плъзга по страницата, която служи за база. Другия край се води от колела които се наместват спрямо ширината на хартията. Такива колела има по 1бр. пред и 1бр. след всяка секция в използваната печатна преса. При стандартните процеси с централно водене на хартията, колелата прилагани в процеса са от двете страни на хартията, т.е. два пъти повече, което от своя страна води до значително по-бавна подготовка на поръчката. 

Така описаните уникални характеристики на предложения за внедряване иновативен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“, притежава редица предимства пред конвенционалните процеси по ролен печат, които позволяват едновременното решаване на множество технологични проблеми, налични в настоящата печатна практика за ролен офсетов печат на етикети в печатниците у нас. По този начин, с реализацията на настоящия проект, печатница „Рая“ ще въведе уникалния за България процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“.

Използваните суровини в досегашния процес на печатане самозалепващи се етикети са самозалепваща хартия на роли, УВ мастила, вода, изопропилов алкохол.

Спестявания на суровини –  резултат от описания иновативен производствен процес, на практика не се използва нито вода, нито изопропилов алкохол; прилагат се по-малко количество мастила, при гарантирано високо качество на отпечатъка и високоефективно пренасяне на мастилото в печатната секция на използваните в процеса печатни преси. По този начин, не само се оптимизира количеството използвани суровини (UV мастила, вода, изопропил), а и се подобрява себестойността на произведената продукция. В резултат, не се генерират и утайки от отмитите мастила, което от своя страна допълнително води до минимизиране на отпадъка от производствената дейност на предприятието. 

Иновативният производствен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“ включва иновативни технологични решения и подходи за намастиляване, прилагане на странично водене на медията и автоматичен регистър. По този начин процесът е подходящ и за дълги тиражи и понижава себестойността на продукта. При всички използвани в страната производствени процеси за печата на самозалепващи се етикети чрез офсетов печат се изисква прилагане на воден баланс, сушене на медията и допълнителни дейности за гарантиране качеството на печат. При иновативния производствен процес за производство напечатани самозалепващи се етикети не се прилага воден баланс, като едновременно с това качеството на печат не се подлага под съмнение. По този начин качеството на етикетите може да се развие и надгради. От гореизложеното е видно, че потенциалът за мултиплициране на резултатите от изпълнение на настоящия проект и внедряване на иновативния производствен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“ е много висок. Иновативният процес ще даде възможност на компаниите от печатарската индустрия да спестят от суровините хартия, мастила, вода, изопропилов алкохол при производство на единица продукция; да намалят себестойността на своята продукция; да спестят отпадък от хартия; да повишат ефективността на производствените си разходи, да изпълняват повече поръчки и по този да повишат цялостната си конкурентоспособност.

Обща информация относно инвестиционна стойност и ключови параметри на проекта:

Общата сума на инвестицията е 1 427 755,90 лв., без включен ДДС, от които 999 429,13 лв. безвъзмездна финансова помощ (70%) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 428 326,77 лв. собствено съфинансиране.

Предвид факта, че така описаният производствен процес е иновативен за България, екипът на „Рая“ ЕООД организира заключителна работна среща, където бяха разяснени основните параметри на машината, като се постави фокус върху иновативния процес, както и основните показатели за сравнение на процеса с алтернативните решения. 

Присъстваха представители на доставчици на машини, на печатници, както и основни клиенти на „Рая“ ЕООД, потребяващи продуктите на компанията.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАБОТНА СРЕЩА

за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0039-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

На 21.08.2019г.,от 14:00ч., на територията на печатница „Рая“, ул. Новозагорско шосе, гр. Стара Загора, ще се проведе заключителна работна среща за мултиплициране на резултатите по проект BG16RFOP002-3.004-0039 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0039-C01 от 23.11.2018 г. между МИ и „Рая“ ЕООД.

С реализацията на настоящият проект, компанията е придобила ролна печатна машина за сух офсет с анилоксов вал – 1 бр., с което е внедрила в производствената си практика иновативен за България значително подобрен производствен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“.

Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002 3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата сума на инвестицията е 1 427 755,90 лв., без включен ДДС, от които 999 429,13 лв. безвъзмездна финансова помощ (70%) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 428 326,77 лв. собствено съфинансиране.

Чрез въвеждане на иновативния за България производствен процес,  „Рая“ ЕООД ще повиши ресурсната ефективност и ефикасност в производствената си дейност, ще намали себестойността на произвежданата продукция и ще постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква да доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес и в други печатници у нас.

Предвид факта, че така описаният производствен процес е иновативен за България, а също така и във връзка с изпълнение на дейност „Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта“ от горецитирания Договор за БФП, екипът на „Рая“ ЕООД организира заключителна работна среща, с което цели да разясни резултатите от проекта.

По време на работната среща ще бъдат представени основните параметри на ролната печатна машина за сух офсет с анилоксов вал, ще се постави фокус върху иновативния процес, както и основните показатели за сравнение на процеса с алтернативните решения. При провеждане на информационната работна среща, ще се отдели значително внимание на иновативния процес, предмет на внедряване по проекта, като се постави акцент върху приложимостта му в различни печатници.

Договор за БФП BG16RFOP002-3.004-0039-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Рая“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО


Встъпително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0039 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД

На 18.12.2018г., в гр. Стара Загора се проведе встъпително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0039 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0039-C01 от 23.11.2018 г. между Министерство на икономиката и „Рая“ ЕООД.

С реализацията на настоящият проект, се очаква компанията да внедри в производствената си практика иновативен за България значително подобрен производствен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“, чрез придобиване на ролна печатна машина за сух офсет с анилоксов вал – 1 бр.

Оборудването ще се закупи със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата сума на инвестицията е 1 427 755,90 лв., без включен ДДС, от които 999 429,13 лв. безвъзмездна финансова помощ (70%) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 428 326,77 лв. собствено съфинансиране.

Предвид факта, че така описаният производствен процес е иновативен за България, екипът на „Рая“ ЕООД организира встъпително информационно събитие (работна среща), където бяха разяснени основните параметри на одобрения проект, като се постави фокус върху иновативния процес, както и основните показатели за сравнение на процеса с алтернативните решения. Присъстваха представители на доставчици на машини, на печатници, както и основни клиенти на „Рая“ ЕООД, потребяващи продуктите на компанията.


ВСТЪПИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА)

за мултиплициране  на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0039-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

На 18.12.2018г.,от 13:00ч., в ресторант Кипарис, гр. Стара Загора ще се проведе встъпително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0039 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0039-C01 от 23.11.2018 г. между МИ и „Рая“ ЕООД.

С реализацията на настоящият проект, компанията ще внедри в производствената си практика иновативен за България значително подобрен производствен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“, чрез придобиване на ролна печатна машина за сух офсет с анилоксов вал – 1 бр.

Оборудването ще се закупи със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата сума на инвестицията е 1 427 755,90 лв., без включен ДДС, от които 999 429,13 лв. безвъзмездна финансова помощ (70%) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 428 326,77 лв. собствено съфинансиране.

Чрез въвеждане на иновативния за България производствен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“, „Рая“ ЕООД ще повиши ресурсната ефективност и ефикасност в производствената си дейност, ще намали себестойността на произвежданата продукция и  ще постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква да доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес и в други печатници у нас. Печатница „Рая“ ЕООД ще произвежда „Напечатани самозалепващи се етикети“, като постигне спестяване на следните суровини и спомагателни материали: самозалепваща ролна хартия (34.97% спестяване), UV мастила (38.38% спестяване), без вода и без прилагане на изопропилов алкохол.

Предвид факта, че така описаният производствен процес е иновативен за България, а също така и във връзка с изпълнение на дейност „Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта“ от горецитирания Договор за БФП, екипът на „Рая“ ЕООД организира встъпително информационно събитие (работна среща), с което цели да разясни и мултиплицира резултатите от проекта.

На встъпителното информационно събитие (работна среща) са поканени представители на УО, доставчици на машини, на традиционни и дигитални медии, печатници, както и основни клиенти на „Рая“ ЕООД, потребяващи продуктите на компанията, Съюзът на печатарската индустрия в България (най-влиятелната браншова организация в сектора). По време на работната среща ще бъдат представени основните параметри на одобрения проект, като ще се постави фокус върху иновативния процес, както и основните показатели за сравнение на процеса с алтернативните решения. При провеждане на информационната работна среща, ще се отдели значително внимание на иновативния процес, предмет на внедряване по проекта, като се постави акцент върху приложимостта му в различни печатници.

Договор за БФП BG16RFOP002-3.004-0039-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Рая“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО 


На 23.11.2018г. между Министерство на икономиката и „Рая” ЕООД се подписа договор BG16RFOP002-3.004-0039-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП)

„Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

Предметът на ДБФП е придобиване на ролна печатна машина за сух офсет с анилоксов вал – 1 бр., свързана с намаляване на използваните суровини (самозалепваща ролна хартия, UV мастила, изопропилов алкохол) и отпадъци (хартия) и предотвратяване образуването на отпадък (хартия).

Целта на проекта е чрез въвеждане на иновативния за България производствен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“, „Рая“ ЕООД да повиши ресурсната ефективност и ефикасност в производствената си дейност, да намали себестойността на произвежданата продукция и  да постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква да доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес и в други печатници у нас. Печатница „Рая“ ЕООД ще произвежда „Напечатани самозалепващи се етикети“, като постигне спестяване на следните суровини и спомагателни материали: самозалепваща ролна хартия (34.97% спестяване), UV мастила (38.38% спестяване), без вода и без прилагане на изопропилов алкохол.

Прилагането на иновативния за България процес, позволява много по – високи скорости на печат при гарантирано качество, без нужда от настройки, без наличие на макулатури и без прилагане на воден баланс (в етапа на намастиляване). По този начин печатницата ще намали количеството отпадък от производствената дейност: 91% хартия и 35% метални опаковки. От гледна точка на управление на отпадъците генерирани от производствената дейност, компанията ще предотврати генерирането на отпадък хартия и метални опаковки. В проекта са предвидени и дейности за организиране и провеждане на събития и публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите по проекта.

Общата сума на инвестицията е 1 427 755,90 лв., без включен ДДС, от които 999 429,13 лв. безвъзмездна финансова помощ (70%) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 428 326,77 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствената дейност на „Рая“ ЕООД, чрез въвеждане на иновативен за България производствен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“, като по този начин реализирания проект ще постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква да доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес в други печатници у нас.

Специфични цели:

 • Внедряване на иновативен производствен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“;
 • Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес;
 • Подобряване на себестойността на произвежданата продукция;
 • Реализация на пилотен проект със силно изразендемонстрационен ефект.

Резултати:

 • Въведен уникален за България иновативен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“;
 • Закупена и въведена в експлоатация Ролна печатна машина за сух офсет с анилоксов вал – 1 бр.;
 • Намаляване на използването на суровеини самозалепваща ролна хартия, UV мастила, изопропилов алкохол, вода;
 • Намаляване на генерираните отпадъци от производствената дейност – отпадък „хартия“ и предотвратяване образуването на отпадък „хартия“;
 • Увеличен производствен капацитет на предприятието;
 • Изпълнена дейност за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на „Рая“ ЕООД;
 • извършени измервания на показатели за емисии от акредитирана съгласно стандарт БДС EN ISO 17025 лаборатория;
 • Проведено встъпително събитие за мултиплициране на резултатите от проекта-1 бр.;
 • Проведено заключително събитие за мултиплициране на резултатите от проекта-1 бр.;
 • Публикувана специализирана публикация за мултиплициране на резултатите от проекта – 2 бр.
 • Публикувано прессъобщение за мултиплициране на резултатите от проекта – 2 бр.;
 • Широко информирани заинтересовани страни относно мултиплициране на резултатите от проекта;
 • Повишена информираност на заинтересованите страни за иновативния процес и успешното му внедряване в България.

Така описаните обща и специфични цели съответстват напълно на целта на процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, а именно: повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи. В допълнение, реализацията на настоящия инвестиционен проект, пряко допринася за постигане на очакваните резултати от реализация на процедурата, а именно: повишаване на дела на малките и средни предприятия с мерки за ефективност на ресурсите, подобряване на симбиозата между предприятията по веригата на стойността, подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите в подкрепените малки и средни предприятия, подобряване ефективността на производствените процеси, намаляване себестойността на продукцията им и повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Договор за БФП G16RFOP002-3.004-0039-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Рая“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО