Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД

Встъпително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0039 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД

На 18.12.2018г., в гр. Стара Загора се проведе встъпително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0039 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0039-C01 от 23.11.2018 г. между Министерство на икономиката и „Рая“ ЕООД.

С реализацията на настоящият проект, се очаква компанията да внедри в производствената си практика иновативен за България значително подобрен производствен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“, чрез придобиване на ролна печатна машина за сух офсет с анилоксов вал – 1 бр.

Оборудването ще се закупи със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата сума на инвестицията е 1 427 755,90 лв., без включен ДДС, от които 999 429,13 лв. безвъзмездна финансова помощ (70%) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 428 326,77 лв. собствено съфинансиране.

Предвид факта, че така описаният производствен процес е иновативен за България, екипът на „Рая“ ЕООД организира встъпително информационно събитие (работна среща), където бяха разяснени основните параметри на одобрения проект, като се постави фокус върху иновативния процес, както и основните показатели за сравнение на процеса с алтернативните решения. Присъстваха представители на доставчици на машини, на печатници, както и основни клиенти на „Рая“ ЕООД, потребяващи продуктите на компанията.

ВСТЪПИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА)

за мултиплициране  на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0039-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

На 18.12.2018г.,от 13:00ч., в ресторант Кипарис, гр. Стара Загора ще се проведе встъпително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0039 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0039-C01 от 23.11.2018 г. между МИ и „Рая“ ЕООД.

С реализацията на настоящият проект, компанията ще внедри в производствената си практика иновативен за България значително подобрен производствен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“, чрез придобиване на ролна печатна машина за сух офсет с анилоксов вал – 1 бр.

Оборудването ще се закупи със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата сума на инвестицията е 1 427 755,90 лв., без включен ДДС, от които 999 429,13 лв. безвъзмездна финансова помощ (70%) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 428 326,77 лв. собствено съфинансиране.

Чрез въвеждане на иновативния за България производствен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“, „Рая“ ЕООД ще повиши ресурсната ефективност и ефикасност в производствената си дейност, ще намали себестойността на произвежданата продукция и  ще постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква да доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес и в други печатници у нас. Печатница „Рая“ ЕООД ще произвежда „Напечатани самозалепващи се етикети“, като постигне спестяване на следните суровини и спомагателни материали: самозалепваща ролна хартия (34.97% спестяване), UV мастила (38.38% спестяване), без вода и без прилагане на изопропилов алкохол.

Предвид факта, че така описаният производствен процес е иновативен за България, а също така и във връзка с изпълнение на дейност „Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта“ от горецитирания Договор за БФП, екипът на „Рая“ ЕООД организира встъпително информационно събитие (работна среща), с което цели да разясни и мултиплицира резултатите от проекта.

На встъпителното информационно събитие (работна среща) са поканени представители на УО, доставчици на машини, на традиционни и дигитални медии, печатници, както и основни клиенти на „Рая“ ЕООД, потребяващи продуктите на компанията, Съюзът на печатарската индустрия в България (най-влиятелната браншова организация в сектора). По време на работната среща ще бъдат представени основните параметри на одобрения проект, като ще се постави фокус върху иновативния процес, както и основните показатели за сравнение на процеса с алтернативните решения. При провеждане на информационната работна среща, ще се отдели значително внимание на иновативния процес, предмет на внедряване по проекта, като се постави акцент върху приложимостта му в различни печатници.

Договор за БФП BG16RFOP002-3.004-0039-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Рая“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

 

На 23.11.2018г. между Министерство на икономиката и „Рая” ЕООД се подписа договор BG16RFOP002-3.004-0039-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП)

„Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

Предметът на ДБФП е придобиване на ролна печатна машина за сух офсет с анилоксов вал – 1 бр., свързана с намаляване на използваните суровини (самозалепваща ролна хартия, UV мастила, изопропилов алкохол) и отпадъци (хартия) и предотвратяване образуването на отпадък (хартия).

Целта на проекта е чрез въвеждане на иновативния за България производствен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“, „Рая“ ЕООД да повиши ресурсната ефективност и ефикасност в производствената си дейност, да намали себестойността на произвежданата продукция и  да постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква да доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес и в други печатници у нас. Печатница „Рая“ ЕООД ще произвежда „Напечатани самозалепващи се етикети“, като постигне спестяване на следните суровини и спомагателни материали: самозалепваща ролна хартия (34.97% спестяване), UV мастила (38.38% спестяване), без вода и без прилагане на изопропилов алкохол.

Прилагането на иновативния за България процес, позволява много по – високи скорости на печат при гарантирано качество, без нужда от настройки, без наличие на макулатури и без прилагане на воден баланс (в етапа на намастиляване). По този начин печатницата ще намали количеството отпадък от производствената дейност: 91% хартия и 35% метални опаковки. От гледна точка на управление на отпадъците генерирани от производствената дейност, компанията ще предотврати генерирането на отпадък хартия и метални опаковки. В проекта са предвидени и дейности за организиране и провеждане на събития и публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите по проекта.

Общата сума на инвестицията е 1 427 755,90 лв., без включен ДДС, от които 999 429,13 лв. безвъзмездна финансова помощ (70%) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 428 326,77 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствената дейност на „Рая“ ЕООД, чрез въвеждане на иновативен за България производствен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“, като по този начин реализирания проект ще постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква да доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес в други печатници у нас.

Специфични цели:

 • Внедряване на иновативен производствен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“;
 • Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес;
 • Подобряване на себестойността на произвежданата продукция;
 • Реализация на пилотен проект със силно изразендемонстрационен ефект.

Резултати:

 • Въведен уникален за България иновативен процес за „Печат на самозалепващи се етикети, чрез сух офсет с анилоксов вал на ролна хартия“;
 • Закупена и въведена в експлоатация Ролна печатна машина за сух офсет с анилоксов вал – 1 бр.;
 • Намаляване на използването на суровеини самозалепваща ролна хартия, UV мастила, изопропилов алкохол, вода;
 • Намаляване на генерираните отпадъци от производствената дейност – отпадък „хартия“ и предотвратяване образуването на отпадък „хартия“;
 • Увеличен производствен капацитет на предприятието;
 • Изпълнена дейност за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на „Рая“ ЕООД;
 • извършени измервания на показатели за емисии от акредитирана съгласно стандарт БДС EN ISO 17025 лаборатория;
 • Проведено встъпително събитие за мултиплициране на резултатите от проекта-1 бр.;
 • Проведено заключително събитие за мултиплициране на резултатите от проекта-1 бр.;
 • Публикувана специализирана публикация за мултиплициране на резултатите от проекта – 2 бр.
 • Публикувано прессъобщение за мултиплициране на резултатите от проекта – 2 бр.;
 • Широко информирани заинтересовани страни относно мултиплициране на резултатите от проекта;
 • Повишена информираност на заинтересованите страни за иновативния процес и успешното му внедряване в България.

Така описаните обща и специфични цели съответстват напълно на целта на процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, а именно: повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи. В допълнение, реализацията на настоящия инвестиционен проект, пряко допринася за постигане на очакваните резултати от реализация на процедурата, а именно: повишаване на дела на малките и средни предприятия с мерки за ефективност на ресурсите, подобряване на симбиозата между предприятията по веригата на стойността, подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите в подкрепените малки и средни предприятия, подобряване ефективността на производствените процеси, намаляване себестойността на продукцията им и повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Договор за БФП G16RFOP002-3.004-0039-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Рая“ ЕООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Рая“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО